سفارش تبلیغ
صبا ویژن

Don"t

walk in front of me,

I may not follow.

Don"t walk behind me,

I may not lead.

Walk beside me and

be my friend.

-- Albert Camus

جلوی من قدم بر ندار،

شاید نتونم دنبالت بیام.

پشت سرم راه نرو،

شاید نتونم رهرو خوبی باشم.

کنارم راه بیا و دوستم باش

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی خودم را به اندازه کافی دوست داشتم:احساس کردم باید سرعتم را در راهی که پیشرو داشتم کم کنم و این اقدام همه چیز را تغییر داد

When I loved myself enough: I felt compelled to show down way down and that has made all the difference

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you

قلبی را که به تو صدمه زد دوست بدار و اما هیچ گاه قلبی که عاشقت است را آسیب مرسان

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Love isn"t just for the smart of talented, but for all the amimals God created

عشق تنها متعلق به انسان های باهوش و نابغه نیست?بلکه متعلق به تمام حیواناتی است که خدا خلقشان نموده

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

True love does not come by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly

عشق به معنای یافتن انسانی بی نقص نیست? بلکه بی نقص دیدن انسانی ناقص است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Grief and tragedy and hatred are only for a time. Goodness, remembrance and love have no end

ناراحتی?مصیبت و کینه تنها برای یک لحظه (یا یک زمان خاص)است.خوبی در یاد ماندنی و عشق پایانی ندارد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


Love is fire. But whether it"s gonna warm your heart or burn your house down you can never tell

عشق آتش است.اما هیچ وقت نمی توانی تشخیص دهی که این آتش قلبت را گرما می بخشد ? یا آنکه خانه ات را در آتش می سوزاند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Divine Love always has met and always will meet every human need

عشق الهی همیشه دیده و یافت شده و برای همیشه نیازهای بشری را برآورده می سازد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

If you love something, set it free. If it comes back, it was, and always will be yours. If it never returns, it was never yours to begin with
اگر عاشق کسی هستی?آزادش بگذار.اگر بازگشت ?او مال تو بوده و همیشه خواهد  ماند

اما اگر بازنگشت ?هیچوقت متعلق به تو نبوده تا عشق(یا زندگی)را با وی شروع کنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Love doesn"t make the world go "round. Love is what makes the ride worthwhile
عشق چیزی نیست که باعث چرخش و گذر دنیا می گردد بلکه عشق این گذر را ارزشمند می سازد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


To love is to receive a glimpse

 of heaven
عشق رسیدن به تلالویی از بهشت است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


If you don"t love everybody, you can"t sell anybody
اگر عاشق نیستی ?نمی توانی کسی را جلب کنی(کسی درکت نمی کند)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Loves conquers all things except poverty and toothache
عشق همه چیز را تسخیر می کند جز?فقر و دندان درد را

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Never let a problem to be solved become more important than a person to be loved
هیچوقت نگذار مشکلی که باید حل گردد از فردی که باید دوست داشته شود?مهمتر گردد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


The secret of love is seeking variety in your life together, and never letting routine chords dull the melody of your romance
رمز عشق?یافتن تنوع در زندگی با یکدیگر است و آنکه هیچگاه نگذاری اعمال(تار)های روزمره(عادی) ملودی عشقت را خسته کننده نماید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


To be loved, be lovable

مورد محبت بودن?دوست داشتنی است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Love is the triumph of imagination over intelligence
عشق پیروزی تخیل بر عقل است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Talk not of wasted affection; affection never was wasted

از عواطف هدرشده صحبت نکنید?محبت و عاطفه هیچگاه هدر نمی روند

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Always, deep within my soul,
I know we have a love like no other.

همیشه از اعماق وجودم

می دانم که عشق ما بی مانند است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


What we share is something others
only hope for and dream of,
but few ever experience.

ما عشقی را با یکدیگر تقسیم می کنیم

که سایرین تنها می توانند آرزوی دیدن رویایی از آن را

در سر می پروانند

اما حتی به اینهم دست نمی یابند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Our love is magical beyond belief.
Always, without hesitation,
you give of yourself completely.

عشق ما جادویی فراتر از باور است

همیشه و بدون تردید ،خود را کاملاً در اختیارم قرار می دهی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


You have reached the very depths of my soul,
bringing out emotions I never knew I had
and unveiling an ability to love
I never thought possible

 به اعماق روح من رخنه کردی و بدان دست یافتی

و احساساتی را در من برانگیختی که حتی از داشتن آن بی خبر بودم

و قدرت آشکاری از عشق را  زنده کردی که حتی گمان نمی بردم ممکن باشد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Today, the ball of FRIENDSHIP is in your court, send this to those who truly are your friends (including me if I am one). Also, do not feel bad if no one sends this back to you in the end, you\"ll find out that you\"ll get to keep the ball for other people want more ..
امروز توپ دوستی درزمین شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند بفرستید (مانند من اگر یکی از آنها میباشم) همچنین ناراحت نشوید اگر کسی آن رابرای شما بازپس نفرستاد شما خواهید فهمید که باید این توپ را برای کسانی که به آن نیاز بیشتری دارند نگهداری کنید

 

منبع:www.sms-jok.royablog.ir


 
تاریخ : پنج شنبه 89/4/24 | 8:43 عصر | نویسنده : MJD | نظر
       

  • سبزک | تبلیغات متنی | مهم نیوز